Запознаване с дигитална раница

На 24.02.2023 г. беше проведено обучение на учителите, а на 28.02.2023 г. и на учениците от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ с. Порой, общ. Поморие, на тема: Какво е “Дигитална раница” и как да работим с нея. Родителите също бяха запознати по време на проведената на 27.02.2023 г. родителска среща.

Електронната платформа “Дигитална раница” е разработена по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Идеята започва да се развива още през 2018 г. от екипа на МОН. В процеса на развитие, като основната цел се откроява справянето с предизвикателствата при неприсъствена форма на обучение, както и подпомагането на индивидуалния подход на учителя към ученика при останалите форми на обучение. Платформата предлага:

  • Достъп до богат набор от безплатно дигитално образователно съдържание за учениците от 1 до 12 клас
  • Бърз и лесен достъп до множество приложения за виртуални класни стаи, електронни учебници и др.
  • Възможност за родителите да следят академичното развитие на техните деца, като получават актуална информация за оценки, отсъствия и задания.
  • Възможност за създаване, възлагане и изпълняване на задания за самостоятелна работа на учениците.
  • Софтуер за създаване на дигитално съдържание с интуитивен интерфейс и множество инструменти за вмъкване, обработка и чертане на графични елементи.

            Благодарение, на всички тези възможности, всеки ученик ще може да поддържа и надгражда постигнатото ниво, да организира лесно своята самоподготовка, да разшири и задълбочи знанията си в направления в които има интерес и в крайна сметка да постига по-високи резултати.

            Учителите от своя страна, ще имат възможността и да разработват уроци по учебния материал, съгласно своите собствени виждания и идеи, които уроци ще увеличават, актуализират и надграждат съдържанието на платформата.